Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

Reglerne for dansk statsborgerskab – også kaldet indfødsret – hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, og vi henviser derfor til dem.

Dobbelt statsborgerskab
Den 1. september 2015 kom der nye regler, som gør det muligt at få dansk statsborgerskab uden, at man skal give afkald på sit andet statsborgerskab.

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab
I visse tilfælde erhverves dansk statsborgerskab automatisk ved fødslen. Det er navnlig forældrenes statsborgerskab, der har betydning for, om et barn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen. De nærmere regler herom findes i indfødsretsloven. Det er den gældende lov på tidspunktet for barnets fødsel, der er afgørende for, om barnet har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen. Børn født den 1. juli 2014 eller senere erhverver efter de gældende regler automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.

22-års reglen
Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. Det er dog muligt at ansøge om at bibeholde sit danske statsborgerskab. Ansøgningen bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor. Det anbefales at sende ansøgningen direkte til Justitsministeriet. Der opkræves et gebyr, hvis ansøgningen sendes til den danske ambassade i Ghana.

Fortabelse af dansk statsborgerskab
 I visse tilfælde fortabes et dansk statsborgerskab.

Udlændinge- og Integrationsministeriet